• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1376
Podgorica, 12.06.2013. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 82. (osamdesetdrugu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 18.06.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa 81. sjednice Vijeća Medicinskog fakulteta, održane 14.05.2013. godine

1. Plan organizacije nastave za studijsku 2013/2014. godinu
- Angažovanje nastavnika van Univerziteta Crne Gore
- Angažovanje penzionera
- Angažovanje saradnika
2. Dopuna Liste mentora za dio staža iz Porodične medicine;
3. Konkurs za izbor u nastavna zvanja;
4. Utvrdjivanje prijedloga za izbor u akademska zvanja po Biltenu broj: 304 od 09.05.2013. godine;
5. Prepis studenata;
6. Doktorske studije:
- Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada i formiranje Komisije za odbranu rada za kandidate: dr med Maju Miročević, dr med Tanju Boljević i dr med Snežanu Dragaš;
- Imenovanje mentora za magistarski rad dr med Striković Adnana;
- Izvještaj o ocjeni teme polaznih istraživanja i formiranje komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja kandidata: dr med Enise Žarić i dr med Marine Jakšić
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12.30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ucg.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan