• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.06.2010

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

• studijskog programa medicine,
• studijskog programa stomatologije,
• studijskog programa Visoke Medicinske škole u Beranama

Univerzitet Crne Gore je raspisao Konkurs za upis u prvu godinu studija za studijsku 2010/11. godinu u dnevnom listu "Pobjeda" od 21.06.2010. godine.

Konkurs je raspisan za sledeće studijske programe Medicinskog fakulteta :

• Medicina: 35 (tridesetpet) studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 (pet) studenata (stranih državljana - samofinansiranje)
• Stomatologija: 17 (sedamnaest) studenata koji se finansiraju iz budžeta i 3 (tri) studenta (strana državljana – samofinansiranje)
• Visoka medicinska škola u Beranama - 60 (šezdeset) studenata – samofinansiranje, od toga 6 (šest) stranih državljana.


U slučaju da se ne popuni broj planiran za upis stranih državljana, za toliki broj proširiće se Rang lista kandidata sa državljanstvom Crne Gore (medicina, stomatologija, Visoka medicinska škola Berane).

Strani državljanin može steći pravo upisa ako ima isti ili veći broj bodova od kandidata – državljanina Crne Gore, koji se nalazi na zadnjem mjestu Rang liste, a stekao je pravo upisa.

Prijave na Konkurs se podnose :
- 24. 06. 2009. godine u vremenu od 9,00 do 16,00 časova, u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici (zgrada dekanata) i
- 25.06.2009. godine u vremenu od 9,00-16,00 časova, u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).

Za studijski program Visoka medicinska škola u Beranama prijave se mogu podnijeti u Podgorici na Fakultetu i Beranama u prostorijama Škole (od 9,00 do 16,00 časova).

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:
• original svjedočanstvo o završenom I,II,III i IV razredu srednjeg obrazovanja,
• originalnu diplomu o položenom maturskom odnosno stručnom ispitu,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci)
• ovjerenu kopiju diplome "Luča", ili njoj ekvivalentne diplome
• Diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, iz predmeta hemija i biologija, organizovanom od strane nadležnog Ministarstva za prosvjetu i nauku, ili takmičenju većeg ranga.


Strani državljani, osim navedene dokumentacije, dužni su podnijeti Rješenje o priznavanju obrazovne isprave (svejedočanstvo, diploma) ili potvrdu o pokretanju postupka o priznavanju obrazovne isprave, izdate od Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije.
Strani državljani koji podnesu potvrdu o pokretanju postupka za priznavanje inostrane obrazovne isprave a stekli su pravo upisa, biće upisani uslovno.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva, ne bude okončan do početka studijske godine ili bude odbijen, ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije izvršen.


Prijavu na Konkurs kandidati će dobiti prilikom prijavljivanja od ovlašćene osobe za prijem dokumentacije na Fakultetu odnosno Školi i dužan je istu lično popuniti.
Prilikom prijavljivanja, kandidat je obavezan da sa sobom ponese ličnu kartu.
Duplikat dokumenata, mogu se podnijeti samo uz Potvrdu Službenog lista da su dokumenta oglašena nevažećim.
Odgovarajuća srednja škola za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta su: Gimnazija i Medicinska škola.

Bliže informacije o uslovima i postupku upisa možete naći na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me (Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore).


PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović