• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.06.2010

Obavještenje o prepisu studenata za studijsku 2010/2011. godinu

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E
O prepisu studenata za studijsku 2010/2011. godinu

Student sa drugog Fakulteta može se prepisati na Medicinski fakultet u Podgorici pod uslovima:

- Student medicine na studijski program medicine;
- Student stomatologije na studijski program stomatologije;
-Student Visoke medicinske škole na studijski program Visoke medicinske škole.

Student se može prepisati ako ispunjava uslove za upis u studijsku 2010/2011. godinu, prema uslovima, koji važe za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Student se prepisuje na godini, na kojoj je po našem nastavnom planu stekao uslov da prijavi 40 (četrdeset) ECTS kredita.

Na svakoj godini, na kojoj je dozvoljen prepis (medicina: II, III, IV i V; stomatologija: II, III i IV; Visoka medicinska škola u Beranama: II godina), može se prepisati:

- Medicina........................................................ 5 studenata
- Stomatologija................................................. 3 studenta
- Visoka medicinska škola Berane.................... 6 studenata

U slučaju da se prijavi veći broj studenata, prednost ima kandidat, sa većom ukupnom prosječnom ocjenom.

Uz Zahtjev za prepis, potrebno je dostaviti:

- Index ili ovjerena fotokopija indexa;
- Uvjerenje o položenim ispitima;
- Plan i program po kojem je kandidat studirao
- Ukupna prosječna ocjena

Prijave se dostavljaju od 29.06.-02.07.2010. godine.
Kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično ili na adresu Medicinski fakultet, Kruševac bb, 81 000 Podgorica.