• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.06.2010

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1147
Podgorica,30.06.2010godine


O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija, studijskog programa stomatologija, upisni rok jun,broj:1084 i 1089 od 25.06.2010. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora te navedena Rang lista broj: 1084 i 1089 postaju Konačne Rang liste za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1148
Podgorica,30.06.2010. godine


O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija, studijskog programa Visoka Medicinska škola Berane, upisni rok jun, broj:1090 i1091 od 26.06.2010. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora te navedena Rang lista broj 1090 i 1091 postaju Konačne Rang liste za upis.
PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović