• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.06.2010

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1151
Podgorica,30.06.2010. godine


O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija, studijskog programa medicina, upisni rok jun, broj:1083 i 1087 u ostavljenom roku bio je jedan prigovora, koji je Centralna komisija za upis odbila kao neosnovan, te navedena Rang lista broj: 1083 i 1087 postaje konačna Rang lista za upis.
PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović