• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

07.10.2010

ODLUKA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2114
Podgorica, 07.10.2010. godine


Na osnovu člana 42 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 19 stav 2 Pravila doktorskih studija i Obavještenja Komisije za upis broj: 2113 od 07.10.2010. godine, donosim


O D L U K U


1. Kandidat: Đurović Danijela – doktor medicine, koja je ostvarila pravo upisa na doktorske studije – studijski program medicina (Rang lista broj: 1945 od 20.09.2010. godine), a u predvidjenom roku (27 i 28.09.2010. godine) nije izvršila upis, gubi to pravo.

2. Kandidat: Bajagić Vukadin – doktor stomatologije, koji je ostvario pravo upisa na doktorske studije – studijski program stomatologija (Rang lista broj: 1946 od 20.09.2010. godine), a u predvidjenom roku (27 i 28.09.2010. godine) nije izvršio upis, gubi to pravo.

3. Umjesto navedenih kandidata pravo upisa stiču sledeća 2 (dva) kandidata sa Rang liste, broj: 1945 od 20.09.2010. godine: Tomašević Irena i Lukač Hasib.

4. Upis treba izvršiti zaključno sa 08.10.2010. godine do 15,00 časova.

5. Odluku će realizovati Studentska služba.

MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin