• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.06.2011

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1244
Podgorica, 30.06.2011. godineO B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Visoka medicinska škola u Beranama, prvi upisni rok, jun, broj: 1168 od 27.06.2011. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te je navedena Rang lista broj: 1168 postala Konačna Rang lista za upis.


PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica MartinovićUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1243
Podgorica, 30.06.2011. godine


O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Stomatologija, prvi upisni rok, jun, broj: 1172 od 27.06.2011. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te je navedena Rang lista broj: 1172 postala Konačna Rang lista za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica MartinovićUNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1245
Podgorica, 30.06.2011. godine


O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program medicina, prvi upisni rok, jun, broj: 1171 od 27.06.2011. godine, u ostavljenom roku bio je jedan prigovor, koji je Centralna komisija odbila kao neosnovan, te je navedena Rang lista broj: 1171 postala Konačna Rang lista za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović