• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

23.03.2012

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med JELENA ŠĆEKIĆ javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Ispitivanje dejstva blokatora jonskih kanala na parametre zbirnog akcionog potencijala izolovanog perifernog nerva na eksperimentalnom i kliničkom modelu neuropatskog bola«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Mara Drecun, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Elena Kršljak, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu i prof. dr Slavica Vujisić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, dana 30.03.2012. godine sa početkom u 11,30 časova, u Sali za e-learning Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).