• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.06.2012

OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E
Za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta

1. Senat UCG je odobrio dodatni ispitni rok (Odluka broj: 08-82/1 od 01.03.2012. godine).

2.Raspored predmeta i termini polaganja, će biti naknadno istaknut na Oglasnim tablama fakulteta.

3.Prijavljivanje se vrši 04, 05 i 06 jula 2012. godine.

4.Studenti mogu polagati:

a) najviše dva predmeta koja su prijavljena na početku studijske 2011/2012. godine (odradjena teorijska i praktična nastava);
b) najviše dva nepoložena predmeta koja su studentu ostala do završetka studija, a predmeti su bili prijavljeni (odradjena teorijska i praktična nastava)

4.Studenti su dužni prilikom prijave predmeta, da donesu primjerak uplatnice u visini naknade koja iznosi 15,00 eura za svaki ispit posebno (Odluka Upravnog odbora UCG broj: 07-155/4 od 28.04.2011. godine).

5.Uplatu izvršiti na žiro račun broj: 510-2353-62 sa naznakom za polaganje ispita u dodatnom roku (avgust).

6.Studenti ne mogu prijavljivati predmete koji su uslovljeni Pravilima studiranja za studente studijskog programa medicina, stomatologija i Visoka medicinska škola Berane, koji su istaknuti na Oglasnim tablama i sajtu Fakulteta.