• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.06.2012

KONAČNA RANG LISTA - MEDICINA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1477
Podgorica, 29.06.2012. godine


O B A V J E Š T E NJ E

Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Medicina, prvi upisni rok, jun, broj: 1427 od 27.06.2012. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te je navedena Rang lista broj: 1427 postala Konačna Rang lista za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović