• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.06.2012

KONAČNA RANG LISTA - STOMATOLOGIJA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1478
Podgorica, 29.06.2012. godine


O B A V J E Š T E NJ E

Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Stomatologija, prvi upisni rok, jun, broj: 1428 od 27.06.2012. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te je navedena Rang lista broj: 1428 postala Konačna Rang lista za upis.


PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović