• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

03.07.2012

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:
Podgorica,3.07.2012. godine


O B A V J E Š T E NJ E

Dopisom Centralne komisije za upis studenata 2012/13. godine broj:01-1025/1 od 02.07.2012. godine obaviješteni smo da je kandidat Izgarević Danica, strani državljanin podnijela prigovor broj:01/1025 od 02.07.2012. godine koji se odnosi na postupak upisa na Medicinski fakultet –studijski program Stomatologija.

Istim dopisom Centralna komisija ukazuje na odredbu člana 12 stav 3 i 4 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore broj: 01-2458 od 17.12.2009. godine (Bilten UCG br:250/10 i 267/11) kojom je određeno da se za studente strane državljane formira posebna rang lista, i da se Odlukama Fakulteta ne mogu mijenjati uslovi za upis utvrđeni Pravilnikom.

Na osnovu člana 13 navedenog Pravilnika, postupajući po dopisu Centralne komisije za upis, kandidat Izgarević Danica (broj prijave na rang listi: 1 sa osvojena 35,51 boda) prijavljena za upis u prvu godinu studija na studijskom programu stomatologija kao strani državljanin, stiče pravo upisa kao student koji se samofinansira.KOMISIJA ZA UPIS
PREDSJEDNIK,

Prof. dr Milica Martinović