• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

06.07.2012

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE
MEDICINSKOG FAKULTETA

• studijskog programa Visoke Medicinske škole u Beranama

Univerzitet Crne Gore je raspisao Konkurs za upis u prvu godinu studija za studijsku 2012/13. godinu (II upisni rok) na sajtu UCG dana 06.07.2012. godine.

Konkurs je raspisan za sledeći studijski program Medicinskog fakulteta :

• Visoka medicinska škola u Beranama - 25 (dvadesetpet) studenata – samofinansiranje


Prijave na Konkurs se podnose :
- 09. 07. 2012. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 časova, u zgradi Medicinskog fakulteta u Podgorici (studentska služba) i Beranama u prostorijama Škole (od 9,00 do 14,00 časova).


Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:
• originalnu diplomu o položenom maturskom odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o Gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju;
• original svjedočanstvo o završenom I,II,III i IV razredu srednjeg obrazovanja;
• kopiju biometrijske lične karte (LK izdata poslije 05.05.2008. godine)
• ukoliko kandidat ne posjeduje biometrijsku ličnu kartu, dostavlja izvod iz matične knjige rodjenih i uvjerenje o državljanstvu, ili ovjerenu kopiju istih;
• ovjerenu kopiju diplome "Luča", ili njoj ekvivalentne diplome
• diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, iz predmeta Hemija i Biologija, organizovanom od strane nadležnog Ministarstva, ili takmičenju većeg ranga.Prijavu na Konkurs kandidati će dobiti prilikom prijavljivanja od ovlašćene osobe za prijem dokumentacije na Fakultetu odnosno Školi i dužan je istu lično popuniti.
Duplikat dokumenata, mogu se podnijeti samo uz Potvrdu Službenog lista da su dokumenta oglašena nevažećim.

Odgovarajuće srednje škole za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta su: Gimnazija i Medicinska škola.

Bliže informacije o uslovima i postupku upisa možete naći na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me (Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore (prečišćen tekst) i na sajtu Fakulteta www.medf.ac.me


PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović