• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.09.2012

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet u Podgorici


O B A V J E Š T A V A


Javnost da će Mr sci dr Lidija Banjac javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

Serumski nivo »Insulinu sličnog faktora rasta Tip I« u predikciji bolesti prematuriteta

pred Komisijom u sastavu:


- Prof. dr Aleksandra Doronjski, red. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
- Prof. dr Mira Samardžić, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici;
- Doc. dr Olivera Miljanović, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u PodgoriciOdbrana će se održati u četvrtak 27.09.2012. godine sa početkom u 11,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).