• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

15.10.2012

OBAVJEŠTENJE

Student doktotrskih studija mr sci HALIT MALOKU, javno že izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Usporedba izmedju laser hemoroidoplastike (LHPTM) i otvorene hemoroidektomije«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Ranko Lazović-vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Miodrag Radunović – vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, doc. dr Aleksandar Filipović – docent Medicinskog fakulteta u Podgorici, dana 17.10.2012. godine sa poečtkom u 09,00 časova u Sali za kontinuiranu medicinsku edukaciju (suteren dekanata).