• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.10.2012

Obavšjetenje studentima magistarskih studija

Na osnovu Odluke Vijeća Medicinskog fakulteta broj: 2329 od 19.09.2012. godine i Zaključka Senata Univerziteta Crne Gore broj: 08-1517/1 od 11.10.2012. godine dajemo sledeće


O B A V J E Š T E NJ E


Studenti upisani na postdiplomske magistarske studije na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijske 2005/06. Godine, dužni su završiti navedene studije prema Nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme upisa, do kraja studijske 2012/13. godine, odnosno do 01.09.2013. godine.

Student koji do navedenog roka ne završi magistarske studije, (odbranjen magistarski rad) biće ispisan sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa postupkom utvrđenim Statutom Univerziteta Crne Gore.

Student koji završi magistarske studije (odbranjen magistarski rad) može konkurisati za upis na doktorske studije. Ukoliko stekne pravo upisa na doktorske studije, priznaje mu se 60 ECTS kredita programa doktorskih studija.

Student koji ne završi magistarske studije u navedenom roku, može konkurisati za upis u prvu godinu doktorskih studija.