• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

09.11.2012

OBAVJEŠTENJE

Student doktotrskih studija mr sci ARSIM KURTI, javno že izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Genetsko sekvencioniranje multirezistentnih sojeva Klebsiella-e pneumoniae izolovanih kod ležećih pacijenata«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Vineta Vuksanović-vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, doc. dr Gordana Mijović – docent Medicinskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Tanja Jovanović – redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, dana 19.11.2012. godine sa poečtkom u 10,30 časova u Sali za kontinuiranu medicinsku edukaciju (suteren dekanata).