• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

25.03.2013

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr stom Marija Antunović, javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom“ Prognostički značaj korelacije p53, survivina i humanog papiloma virusa tip 16 za ishod liječenja oralnog karcinoma”, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Ljubomir Todorović - redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Doc. dr Miroslav Andrić - docent Stomatološkog fakulteta u Beograd, Doc. dr Branka Popović - docent Stomatološkog fakulteta u Beogradu i Prof. dr Vladimir Todorović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici dana 05.04.2013.godine sa početkom u 12,30 časova u Sali za kontinuiranu medicinsku edukaciju (suteren dekanata)