• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

22.04.2013

Obavjestenje

Magistarski rad »Ispitivanje činilaca koji utiču na oporavak anemije bolesnika na hemodijalizi tokom liječenja rekombinantnim eritropoetinom«, dr Tanje Boljević, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 22.04.2013. godine.S E K R E T A R I J A T