• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.07.2013

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - BERANE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1653
Podgorica, 02.07.2013. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Na Rang liste prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Visoka Medicinska škola u Beranama, prvi upisni rok, jun, broj: 1603 i 1604 od 01.07.2013. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te su navedene Rang liste broj: 1603 i 1604 od 01.07.2013. godine, postale Konačne Rang lista za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović