• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.12.2013

Obavjestenje

O B A V J E Š T E NJ EMagistarski rad »Rutinska rana angioplastika nakon trombolitičke terapije kod pacijenata sa infarktom miokarda sa ST segment elevacijom (STEMI)« dr Siniše Dragnića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 30.12.2013. godine.
S E K R E T A R I J A T