• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

24.03.2014

ObavjestenjeMagistarski rad »Uticaj vrste stranog tijela u donjim disajnim putevima kod djece na nastanak komplikacija i ishod liječenja, dr med Tanje Filipović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 24.03.2014. godine.
S E K R E T A R I J A T