• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

19.08.2014

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
PODGORICA


Saglasno članu 34 Pravila doktorskih studija, odluke Senata Univerziteta Crne Gore broj: 832 od 20.04.2004. godine, daje se

O B A V J E Š T E NJ E

Doktorska disertacija dr stom Marije Antunović, pod naslovom: „Prognostički značaj korelacije p53, survivina i humanog papiloma virusa tip 16 (HPV – 16) kod oralnog karcinoma“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Biblioteci Univerziteta Crne Gore.


Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije je podnijela Komisija u sastavu:

1. Prof. dr Ljubomir Todorović, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu;
2. Prof. dr Jelena Milašin, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu
3. Prof. dr Vladimir Todorović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici
4. Doc. dr Branka Popović, docent Stomatološkog fakulteta u Beogradu
5. Doc. dr Miroslav Andrić, docent Stomatološkog fakulteta u Beogradu


Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, na adresu: Podgorica, Kruševac bb.