• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

25.02.2015

TEMPUS Project (CCNURCA)

TEMPUS Project (CCNURCA)

Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities 544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR

Na Univerzitetu Crne Gore, Medicinski Fakultet se izvodi Tempus projekat (CCNURCA) koji ima za cilj reformu Curriculuma na Visokoj Medicinskoj školi u Beranama u skladu sa Direktivom Evropske Komisije 2005/36/EC i učenju zasnovanom na kompentecijama(ishod učenja)
Projekat se izvodi u saradnji sa 17 partnera zemalja iz Evropske Unije i zemalja Zapadnog Balkana. Koordinator projekta je KAHO-HUB Visoka medicinska škola iz Genta (Belgija) a ostali partneri su:
University of East Sarajevo
University of Mostar
University of Zenica
University of Montenegro
Eqrem Çabej University of Gjirokastra
“Fan S. Noli” University of Korca
University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”
Hanze University of Applied Sciences of Groningen
University of Prešov
Ministry of Education and Culture of Republic of Srpska
Ministry of education,science,culture and sport of ZEDO Canton
Ministry of Education Montenegro
Ministry of Health and Welfare of Republic Srpska
Ministry of Health Hercegovacko Neretvanski canton
Ministry of Health Zenica Doboj canton
Ministry of Health of Albania

Pojektat je počeo 15.10.2013 godine i traje do 14.10.2016 god.

Do sada projekat teče u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima . Održana su četiri sastanka sa učešćem 11 nastavnika i saradnika sa Medicinskog Fakulteta i programa Visoke Medicinske škole u Beranama .(Gent, Mostar, Zenica i Sint Niklaas).

Rukovodilac projekta za Univerzitet Crne Gore je Prof dr Bogdan Ašanin

Dokumenta u vezi projektnih aktivnosti mogu se naći na sajtu Temups projecta:
http://www.ccnurca.eu/