• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.12.2014

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
PODGORICA


Saglasno članu 34 Pravila doktorskih studija, odluke Senata Univerziteta Crne Gore broj: 832 od 20.04.2004. godine, daje se


O B A V J E Š T E NJ E


Doktorska disertacija mr sci Snežane Pantović, pod naslovom: „Biohemijski pokazatelji faktora rizika u razvoju stenoze prije i poslije PCI“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Biblioteci Univerziteta Crne Gore.


Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije je podnijela Komisija u sastavu:

1. Prof. dr Milica Martinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici;
2. Prof. dr Ivanka Marković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu
3. Prof. dr Aleksandra Isaković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu


Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, na adresu: Podgorica, Kruševac bb.