• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

16.12.2014

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
PODGORICA


Saglasno članu 34 Pravila doktorskih studija, odluke Senata Univerziteta Crne Gore broj: 832 od 20.04.2004. godine, daje se


O B A V J E Š T E NJ E


Doktorska disertacija mr sci Snežane Mugoša, pod naslovom: „Analiza faktora rizika za nastanak neželjenih dejstava ljekova kod kardioloških bolesnika“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Biblioteci Univerziteta Crne Gore.


Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije je podnijela Komisija u sastavu:

1. Prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici;
2. Prof. dr Zoran Todorović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
3. Prof. dr Momir Mikov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
4. Doc. dr Nataša Duborija Kovačević, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici;
5. Prof. dr Ljubica Pejakov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, na adresu: Podgorica, Kruševac bb.