• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

16.12.2014

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija mr sci Maja Miročević javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Uloga ehokardiografskih parametara u predikciji visokorizičnih pacijenata nakon akutnog infarkta miokarda«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Ljilja Gledović Musić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici i prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, dana 23.12.2014. godine sa početkom u 12,00 časova, u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).