• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

26.12.2014

Obavjestenje - polazna istrazivanja

O B A V J E Š T E NJ E


Primjerak rada polaznih istraživanja »Citohistološke karakteristike vaskularnog zida aneurizme abdominalne aorte«,, kandidata dr med Janje Raonić, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 26.12.2014. godine.


S E K R E T A R I J A T