• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

16.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija mr sci Maja Miročević nakon sagledavanja tehničkih uslova za izradu teze, javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Uloga ehokardiografskih parametara u predikciji visokorizičnih pacijenata nakon akutnog infarkta miokarda«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Ljilja Gledović Musić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici i prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, dana 18.02.2015. godine sa početkom u 11,00 časova, u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).