• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

28.08.2015

VISOKA MEDICINSKA SKOLA - III UPISNI ROK

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU STUDIJSKI PROGRAM VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA BERANE


Univerzitet Crne Gore je raspisao Konkurs za upis u prvu godinu studija za studijsku 2015/16. godinu (III upisni rok) i isti objavio na sajtu UCG www.ucg.ac.me i dnevnoj štampi dana 28. 08. 2015. godine.

Konkurs je raspisan za studijski program Medicinskog fakulteta:

• Visoka medicinska škola - 8 (osam) studenata – samofinansiranje


I. KANDIDATI KOJI NEMAJU DIPLOMU O POLOŽENOM MATURSKOM, ODNOSNO STRUČNOM ISPITU KOJI SE POLAŽE EKSTERNO


Kandidati koji imaju završenu Srednju Medicinsku školu i Gimnaziju a nijesu polagali eksterni maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, mogu da polažu test iz Hemije i Biologije i da se na taj način izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit. Prilikom predaje dokumentacije kandidati će popuniti Izjavu kojom prijavljuju polaganje testa iz hemije i biologije, a sa sobom ponijeti dokaz o uplati iznosa od 20,00 eura. Uplatu izvršiti na žiro račun Medicinskog fakulteta, broj: 510-2353-62, svrha uplate: polaganje testova.

Polaganje testa iz Hemije i Biologije, će se održati dana 01. 09. 2015. godine (utorak) sa početkom u 9,00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Način polaganja testova (broj pitanja, raspodjela ocjena na osnovu broja tačnih odgovora i dr.), regulisan je Poslovnikom o radu Komisije za upis broj: 1464 od 19. 06. 2015. godine, koji je istaknut na sajtu fakulteta i na oglasnim tablama.

II PRIJAVA NA KONKURS

Prijave na Konkurs se podnose:

-31. 08. 2015. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 časova, u Studentskoj službi Medicinskog fakulteta u Podgorici (zgrada dekanata).


Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:

• originalnu diplomu o položenom maturskom odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno, po Zakonu o Gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju;
• original svjedočanstvo o završenom I,II,III i IV razredu srednjeg obrazovanja;
• kopiju biometrijske lične karte;
• ukoliko kandidat ne posjeduje biometrijsku ličnu kartu, dostavlja izvod iz matične knjige rodjenih i uvjerenje o državljanstvu, ili kopiju istih;
• ovjerenu kopiju diplome "Luča", ili njoj ekvivalentne diplome
• diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, iz predmeta Hemija i Biologija, organizovanom od strane nadležnog Ministarstva, ili takmičenju većeg ranga.

Strani državljani, osim navedene dokumentacije, dužni su podnijeti Rješenje o priznavanju obrazovne isprave (svejedočanstvo, diploma) ili potvrdu o pokretanju postupka o priznavanju obrazovne isprave, izdate od nadležnog Ministarstva i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Strani državljani koji podnesu potvrdu o pokretanju postupka za priznavanje inostrane obrazovne isprave a stekli su pravo upisa, biće upisani uslovno.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva, ne bude okončan do početka studijske godine ili bude odbijen, ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije izvršen.

Prijavu na Konkurs kandidati će dobiti prilikom prijavljivanja od ovlašćene osobe za prijem dokumentacije na Fakultetu i dužan je istu lično popuniti.
Prilikom prijavljivanja, kao i prilikom polaganja testova, kandidat je obavezan da sa sobom ponese ličnu kartu.
Duplikat dokumenata, mogu se podnijeti samo uz Potvrdu Službenog lista da su dokumenta oglašena nevažećim.

Odgovarajuće srednje škole za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta su: Gimnazija i Medicinska škola.

Bliže informacije o uslovima i postupku upisa možete naći na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me (Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa
na osnovne studije Univerziteta Crne Gore (prečišćen tekst) i na sajtu Fakulteta www.medf.ac.me

KOMISIJA ZA UPIS