• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

28.09.2017

OBAVJEŠTENJE

Komisija za pregled i ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

- Prof. dr Miodrag Radunović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici;
- Prof. dr Ranko Lazović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici
- Prof. dr Hasan Ahmeti, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Prištini

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Uporedna analiza laser hemoroidoplastike (LHP) i otvorene hemoroidektomije“, kandidata mr sci Halita Malokua.

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.