• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.09.2009

Obavještenje

Ispit iz predmeta H i r u r g i j a u septembarskom ispitnom roku održat će seu utorak 29.09.2009.godine sa po?etkom u 11,00 ?asova, zgrada Dekanata.
Za prakti?ni dio ispita javiti se sekretarici Dekana 29.09.20090.godine u 8,00 ?asova.