• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.09.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA


Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na doktorske studije, studijske 2009/2010. godine, će se obaviti 24 i 25.09.2009. godine.

Za upis kandidati dostavljaju:
- index
- 2 slike
- 2 prijavna lista (ŠV-20)
- Uplatnicu na 1.500,00 eura na žiro ra?un Medicinskog fakulteta: 510-2353-62 (svrha: uplata za doktorske studije)

NAPOMENA: Kandidati koji imaju zdravstveno osiguranje po bilo kom osnovu, mogu da izvrše i uplatu na ime osiguranja i to kod: ZOIL Lovćen: 550-3596-62 (svrha: uplata za osiguranje), iznos 5,00 eura i uplatnicu prilože uz traženu dokumentaciju.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u nazna?enom roku nije izvršio upis, gubi to pravo.


STUDENTSKA SLUŽBA