• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.10.2009

Odluka

Na osnovu člana 42 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 19 stav 2 Pravila doktorskih studija, donosim


O D L U K U


1. Kandidat: Stanišić Milica koja je ostvarile pravo na upis na doktorske studije – studijski program medicina (Rang lista broj: 1853 od 16.09.2009. godine), a u predvidjenom roku (24 i 25.09.2009. godine) nije izvršila upis, gubi to pravo.

2. Umjesto navedenod kandidata pravo upisa stiče prvi sledeći kandidata sa Rang liste, broj: 1853 od 16.09.2009. godine.

3. Odluka broj 2063 od 06.10.2009. stavlja se van snage

4. Odluku će realizovati Studentska služba.MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin