• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Obavještavaju se studenti doktorskih studija na Medicinskom fakultetu da u skladu sa članom 25 Pravila dokotorskih studija, i članom 15 Pravilnika o organizaciji doktorskih studija , mentor se određuje prilikom upisa u drugi semestar ovih studija.

Mentor se određuje iz reda nastavnika uže naučne oblasti doktorske disertacije i mora imati objavljene radove u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti doktorske disertacije.

Mentor pomaže studentu pri izboru metode naučno-istraživačkog rada, literature, pripreme strukture rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

Studenti doktorskih studija upisani u prvi semestar 2009/2010 dužni su do18.01.2010godine dostaviti popunjenu anketu (prijedlog za mentora)koji se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta www.medf.cg.yu.