• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.01.2010

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE STUDIJSKIH PROGRAMA MEDICINA I STOMATOLOGIJA

Samofinansirajući studenti studijskih programa Medicina i stomatologija treba da uplate troškove školarine (250,00 eura ) za ljetnji semestrar u vremenu od 28.01. do 03. februara 2010. godine.

Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta broj:510-2353-62. Svrha (Uplata školarine za ljetnji semestar). Primjerak uplatnice dostaviti Studentskoj službi.

Molimo Vas da ispoštujete navedeni rok za uplatu, radi pohađnja nastave u drugom semestru.