• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.08.2010

OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE STUDIJSKOG PROGRAMA MEDICINA I STOMATOLOGIJA

Samofinansirajući studenti studijskog programa Medicina i stomatologija treba da uplate troškove školarine(250,00 eura ) za ljetnji semestrar u vremenu od 01.09. do 13. 09 2010.godine.

Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta broj: 510-2353-62
Svrha :(Uplata školarine za ljetnji semestar).Primjerak uplatnice dostaviti Studentskoj službi.
Upis studenata za narednu školsku godinu obaviće se od 01.09-03.09.2010.godine (9,00h-14,00h) u prostorijama Studentske službe.
Potrebno za upis:
 2 obrasca ŠV-20
 Uplatnica za lično osiguranje (Uplatnica na 5,00 eura
Uplatu izvršiti:Lovćen osiguranje ad Podgorica-Filijala Podgorica: Ž.r. broj: 550-3596-62
ili
Delta generali osiguranje AD
Ž.r. broj: 510-20746-76, poziv na broj: 200

Studenti koji imaju obavezu plaćanja zaostalih predmeta iz godine koju su pohađali dužni su uplatiti potrban iznos do početka studijske godine.

Molimo Vas da ispoštujete navedeni rok za uplatu, radi pohađnja nastave u zimskom semestru.26.08.2010 STUDENTSKA SLUŽBA