• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.03.2007

Troškovi za Magistarski rad

1. Kandidat za ocjenu teme magistarskog rada uplaćuje 200,00 eura.
Kandidat je dužan da dokaz o uplati sredstava iz stava 1 ove ta?ke dostavi uz prijavu teme.

2. Kandidat za ocjenu magistasrkog rada uplaćuje iznos od 225,00 eura.
Kandidat je dužan da dokaz o uplati sredstava iz stava 1 ove ta?ke dostavi uz prijavu za ocjenu magistarskog rada.

3. Kandidat za odbranu magistarskog rada uplaćuje iznos od 225,00 eura. Kandidat je dužan da priloži dokaz o uplati sredstva iz stava 1 ove ta?ke uz prijavu za odbranu magistarskog rada.

4. Kandidat ?ija je tema magistarskog rada već ocijenjena, izvršiće uplatu nakon donošenja Odluke.

5. Uplata iz ta?ke 1, 2 i 3 se vrši na žiro ra?un Medicinskog fakulteta sa naznakom svrhe uplate (ocjena teme, ocjena magistarskog rada ili odbrana magistarskog rada).