• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavjestenje za studente III godine medicine

O B A V J E Š T E NJ E
za III godinu medicine

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Klinička propedevtika održaće se 10.05.2011.god. sa početkom u 11,00h u Dekanatu.

STUDENTSKA SLUŽBA