• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.05.2011

Obavjestenje za studente V godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente V godine stomatologije

Završni ispit iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija održaće se 26.05.2011.god. sa početkom u 8.00 h na Stomatološkoj poliklinici.

STUDENTSKA SLUŽBA