• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE STOMATOLOGIJE

1. Studenti pete godine stomatologije koji su stekli uslov za izradu završnog rada ili im je ostao jedan ispit do kraja studija pored izrade završnog rada, dužni su prilikom prijave za avgustovski rok, istovremeno predati obrazac pod nazivom »Prijava završnog rada«.
Predaja obrazca će se obaviti od 9,00h u prostorijama Studentske službe 04.07.2011. do 06.07.2011.god.

2. Predaja završnog rada će se obaviti 22.08.2011.godine u Studentskoj službi. Za studente koji imaju jedan zaostali predmet do kraja studija prijavljen za avgustovski ispitni rok, završni rad će dostaviti nakon položenog ispita.

3. Pored tri primjerka za Komisiju (član 46 Pravila studiranja na osnovnim studijama), student treba da preda i jedan primjerak, koji ostaje u dosije.

4. Uz završni rad, student predaje Prijedlog članova Komisije za odbranu završnog rada potpisan od strane mentora (prijedlog od 3 člana pored mentora), na obrascu koji se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta, pod nazivom »Prijedlog Komisije za odbranu završnog rada«.