• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.03.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Obavještavaju se studenti upisani 2011/2012.godine na doktorske studije, da treba da izvrše ovjeru I (prvog) semestra, upis i uplatu za II (drugi) semestar od 05.03.-09.03.2012. u prostorijama Studentske službe.

Za ovjeru semestra potrebno je:

 Indeks
 Uplatnica na iznos od 1,500.00 eura
(Uplatu izvršiti na žiro- račun Medicinskog fakulteta br.510-2353-62, svrha: Uplata školarine za drugi semester).O B A V J E Š T E NJ EObavještavaju se studenti doktorskih studija na Medicinskom kultetu da se, u skladu sa članom 25 Pravila dokotorskih studija, mentor se određuje prilikom upisa u drugi semestar ovih studija.
Mentor se određuje iz reda nastavnika uže naučne oblasti doktorske disertacije i mora imati objavljene radove u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti doktorske disertacije.
Mentor pomaže studentu pri izboru metode naučno-istraživačkog rada, literature, pripreme strukture rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

Studenti doktorskih studija upisani u prvi semestar 2011/2012 dužni su dostaviti popunjenu anketu (prijedlog za mentora koji se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta www.medf.ac.me.