• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.08.2013

ZAVRŠNI RAD

STUDENT: IVAN ĐUROVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KERATITISI I NJIHOV ZNAČAJ“

TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2013. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Milena Đurović - predsjednik
2. Doc.dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Doc.dr Gordana Mijović- član
4. Prof.dr Bogdanka Andrić- zamjena člana