• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.12.2013

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

STUDENT: SLOBODANKA JOKANOVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DISFUNKCIJE OROFACIJALNOG SISTEMA-ETIOLOGIJA, PATOLOGIJA I TERAPIJA”

TERMIN ODBRANE RADA: 23.12.2013. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević - predsjednik
2. Prof. dr Darinka Stanišić Sinobad - mentor
3. Doc. dr Jasminka Anđelić- član