• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.06.2014

OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E
Za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta

1. Senat UCG je odobrio dodatni ispitni rok (Odluka broj: 08-734/1 od 29.05.2014. godine). Raspored predmeta i termini polaganja, će biti naknadno istaknut na Oglasnim tablama fakulteta.

2.Prijavljivanje se vrši 04 i 07.07.2014. godine.

3.Studenti mogu polagati:

a) najviše tri predmeta koja su prijavljena na početku studijske 2013/2014. godine (odradjena teorijska i praktična nastava);
b) najviše tri nepoložena predmeta koja su studentu ostala do završetka studija, a predmeti su bili prijavljeni (odradjena teorijska i praktična nastava)

4.Studenti su dužni prilikom prijave predmeta, da donesu primjerak uplatnice u visini naknade koja iznosi 15,00 eura za svaki ispit posebno (Odluka Upravnog odbora UCG broj: 07-155/4 od 28.04.2011. godine).

5.Uplatu izvršiti na žiro račun broj: 510-2353-62 sa naznakom za polaganje ispita u dodatnom roku (avgust).

6.Studenti ne mogu prijavljivati predmete koji su uslovljeni Pravilima studiranja za studente studijskog programa medicina, stomatologija i Visoka medicinska škola Berane, koji su istaknuti na Oglasnim tablama i sajtu Fakulteta.


UPRAVA FAKULTETA