• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.01.2018

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE

POZIV STUDENTIMA STUDIJSKOG PROGRAMA: PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA
ZA PRIJAVU I PREDAJU ZAVRŠNOG ILI SPECIJALISTIČKOG RADA

Studenti koji žele da brane završni ili specijalistički rad u MARTU 2018.g. treba:
1. da od mentora dobiju saglasnost da rad mogu predati Komisiji za pregled i utvrđivanje podobnosti za javnu usmenu odbranu
2. da jedan primjerak rada dostave studentskoj službi
3. zadnji rok za predaju rada je 15.februar
4. da bi studentska služba potvrdila i predala rad Komisiji za pregled potrebno je da su ispunjeni uslovi:
• da su kompletirana sva dokumenta u dosijeu studenta
• da u slučaju strane diplome postoji rješenje o nostrifikaciji
• da su izmirene sve finansijske obaveze prema Fakultetu
• da su razdužene sve knjige podignute u biblioteci
• da nema drugih neriješenih pitanja vezanih za studentsku službu i biblioteku