• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.02.2008

OBAVJEŠTENJE

Studenti upisani 2006/07. godine na postdiplomske magistarske studije – transformacija u doktorske, koji su položili sve ispite iz prvog i drugog semestra i stekli uslove za po?etna istraživanja dužni su da hitno dostave popunjenu anketu (prijedlog za mentora) koja se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta www.medf.cg.yu.
Popunjenu anketu dostaviti rukovodiocu studijskog programa prof. dr Goranu Nikoliću na mail: gosa@cg.yu.
Navedeno je neophodno radi utvrdjivanja od strane Vijeća Fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore.