• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.06.2008

Prijedlog

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, ___________ 2008. godine


Na osnovu ?lana 39 i 40 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici od 19.06.2008. godine, utvrdilo je

P R I J E D L O G

I

Predlaže se, da studenti Medicinskog fakulteta, studijskog programa medicine i stomatologije, mogu polagati ispit 19 i 20.08.2008. godine, pod uslovima:

- samo 1 (jedan) ispit i da je taj ispit dvosemestralan;
- da je student izašao da polaže taj ispit u završnom ili popravnom ispitnom roku ili u oba roka

II

Student koji nije ispunio uslove iz ta?ke I ovog Prijedloga nema pravo polaganja ispita.

III

Prijedlog se upućuje Univerzitetu Crne Gore na davanje saglasnosti.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin

DOSTAVLJENO
- UCG
- Prodekanici za nastavu
- Studentskoj službi
- a/a Vijeća