• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.07.2008

OBAVJEŠTENJE


O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE STUDIJSKOG PROGRAMA MEDICINA I STOMATOLOGIJASTUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA (STUDIJSKOG PROGRAMA MEDICINA I STOMATOLOGIJA ,MOGU POLAGATI JEDAN DVOSEMESTRALNI ISPIT U AVGUSTU(19 i 20 AVGUSTA)

USLOVI:
DA JE STUDENT IZAŠAO DA POLAŽE TAJ ISPIT U ZAVRŠNOM ILI POPRAVNOM ROKU ILI U OBA ROKA.


Prijavljivanje za navedeni rok će se obaviti u Studentskoj službi 07 ,08 i 09.jula 2008godine od 9,00 -14,00 ?asova.

Studenti koji koriste navedeni rok, prijavu slušanja predmeta za studijsku 2008/09 će obaviti , odmah nakon polaganja ispita u avgustu.

Spiskovi studenata , sa datumom polaganja ispita ,će biti istaknuti 11.07.2008 na oglasnoj tabli Fakulteta.

slušanja predmeta za 2008/09godinu u Studentskoj Službi 07,08,09.jula. .2008godine u vremenu od 9,00 -14 00 ?asova.