• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.08.2008

UPOZORENJE

U P O Z O R E NJ E

Studenti Medicine i Stomatologije koji nijesu prijavili slušanje predmeta za 2008/2009. godinu, dužni su da to urade do petka 29.08.2008. godine.
U slu?aju da se prijava ne izvrši do navedenog datuma, naknadne prijave neće biti prihvaćene.

STUDENTSKA SLUŽBA